Systemy zgazowania

Wieloletnie prace badawcze nad przekształcaniem odpadów organicznych w energię umożliwiły konstrukcję reaktora do zgazowywania paliwa stałego EKOD. Obecnie budujemy reaktor czwartej generacji, który będzie umożliwiał termiczne przekształcenie do 1,5 tony odpadów na godzinę w paliwo gazowe. Testy na pracujących instalacjach potwierdziły, że cały proces łącznie z dopaleniem powstałego gazu powoduje bardzo niską emisję zanieczyszczeń (patrz tabela). Powstałe w niewielkiej ilości spaliny spełniają wszystkie wymagania stawiane spalarniom przez Unię Europejską. Możliwa jest rozbudowa systemu zgazowania tak, by końcowym produktem systemu nie był gaz, lecz energia elektryczna i cieplna. Cały proces zgazowania jest kontrolowany, sterowany oraz rejestrowany przez skomputeryzowany system automatyki.

Reaktor EKOD może być dostosowany do unieszkodliwiania różnych rodzajów odpadów, wytwarzania energii z odpadów produkcyjnych, oraz energetycznego wykorzystania biomasy.

Przykładowe zastosowania reaktora EKOD: Unieszkodliwianie odpadów:

 • komunalnych
 • medycznych
 • farmaceutycznych
 • garbarskich
 • przemysłowych (podkłady kolejowe, opony)
 • spożywczych
 • zwierzęcych (mączka zwierzęca)
 • innych

Energetyczne wykorzystanie biomasy:

 • zrębki drewniane
 • trociny
 • torf
 • słoma
 • odpadowe drewno budowlane
 • rośliny energetyczne (w szczególności malwa pensylwańska, której plon jest znakomitym paliwem do zgazowania, o parametrach suchego drewna)